اطلاعات مربوط به خدمت
دستگاه ارائه دهنده خدمت : سازمان دامپزشكي كشور شركت ارائه دهنده خدمت : اداره كل دامپزشكي استان فارس
نام خدمت : دريافت پروانه داروخانه و پروانه اشتغال به اموردرماني دامپزشكي
تعريف خدمت : دريافت پروانه داروخانه و پروانه اشتغال به اموردرماني دامپزشكي
ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : سازمان دامپزشكي كشور و نظام دامپزشكي استان فارس و شبكه دامپزشكي شهرستان مربوطه
قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : قوانين سازمان دامپزشكي كشور و نظام دامپزشكي استان فارس
زمان ميانگين براي سرويس : دو هفته هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : 260000 ريال
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : 1- تكميل فرم درخواست پروانه داروخانه يا اشتغال به اموردرماني. 2-شركت در مصاحبه علمي توسط اداره آموزش دامپزشكي فارس 3- فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي. 4- فتوكپي صفحه اول شناسنامه. 5- هشت قطعه عكس 4*3 ( عكسها تمام رخ و زمينه سفيد و جديد باشند). 6- تعهد نامه محضري. فرم مربوط به تعهد نامه محضري از اداره دارو ودرمان اخذ و تكميل ودريكي از محضرهاي رسمي بصورت تعهد نامه محضري تكميل ميشود. 6-كپي سند مالكيت يا اجاره نامه محل مربوطه 7- فتوكپي طرح نيروي انساني يا معافيت از آن. 8- فتوكپي پايان خدمت يا معافيت از آن . 9- موافقت كتبي از محل خدمت شاغلين در دستگاههاي دولتي جهت اخذ پروانه اشتغال به اموردرماني نيمه وقت. تبصره : پروانه داروخانه دامپزشكي جهت كاركنان دولت صادر نمي شود. 10- گواهي عدم دريافت فوق العاده محروميت از مطب جهت شاغلين براي صدور پروانه اشتغال به اموردرماني نيمه وقت ( تبصره بند 8 دراين مورد جاري مي باشد). 11- پرداخت مبلغ 80000 ريال در عهده بانك ملي شعبه مركزي شيراز به حساب 94075 بنام اداره كل دامپزشكي جهت بازديد كارشناسي صدور پروانه داروخانه و اشتغال به امور درماني. 12-واريز مبلغ 80000ريال در بانك ملي شعبه مركزي شيراز به حساب شماره 94075 بنام اداره كل دامپزشكي جهت صدور پروانه اشتغال به اموردرماني و واريز مبلغ 80000 ريال جهت پروانه داروخانه دامپزشكي. 13-تهيه مهر داروخانه يا مركز درماني 14-برگ تسويه حساب نظام دامپزشكي استان فارس. 15-فتوكپي كارت نظام دامپزشكي . 16-تنظيم فرم موافقت كميسيون استان. 17-تكميل فرم تعهد نامه عادي : شامل تعهد مبني بر عدم اشتغال در ساير مراكز واردات وارگانهاي دولتي يا خصوصي. 18- تكميل فرم تعهد نامه عادي مبني بر كسب امتياز لازم در مهلت مقرر . 19-ارائه اصل گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر جهت صدور پروانه داروخانه دامپزشكي ( معرفي نامه جهت مركز بهدشات شيراز توسط ادراه كل صادر ميگردد). 20-ارائه اصل گواهي عدم سوء پيشينه كيفري جهت صدور پروانه داروخانه دامپزشكي (‌معرفي نامه جهت نيروي انتظامي تشخيص هويت از طرف اداره كل صادر ميگردد). 21-كپي كارت ملي
نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
آدرس محل مراجعه : شبكه دامپزشكي شهرستان مربوطه و اداره كل دامپزشكي فارس
تلفن : 2323097 داخلي 120 آدرس وب سايت : http://www.farsvet.ir/fa/service/1.html
ساير توضيحات : پروانه داروخانه و اشتغال به اموردرماني عبارتست از مجوزي كه به افراد داراي مدرك دكتراي حرفه اي دامپزشكي داده ميشود كه به فروش داروهاي دامي ومواد بيولوژيك دامپزشكي و يا اشتغال به اموردرماني دامپزشكي بپردازند.اين راهنما براي اطلاع رساني هرچه بيشتر به دكتران دامپزشكي كه قصد اخذ پروانه داروخانه دامپزشكي ويا پروانه اشتغال به اموردرماني دامپزشكي دارند تهيه گرديده كه طي 10 مرحله صادر ميگردد : مرحله 1: مراجعه به اداره دارو ، درمان وآزمايشگاههاي اداره كل دامپزشكي جهت اطلاع يافتن از نياز سنجي شبكه هاي مختلف دامپزشكي به داروخانه ومراكز اشتغال به امور درماني دامپزشكي و مشخص كردن محل احتمالي اشتغال. مرحله 2 : اخذ فرم تائيديه و موافقت شبكه دامپزشكي شهرستان مربوطه از اداره دارو ،‌درمان وآزمايشگاههاي اداره كل و مراجعه به رئيس شبكه آن شهرستان و در صورت موافقت نهائي تكميل و امضاء ‌فرم امتياز بندي. مرحله 3: ارائه تقاضا جهت طرح در كميسيون بخش خصوصي استان (به شرح زير): الف- اين تقاضا با عنوان اداره كل دامپزشكي نوشته شده و به امضاء‌متقاضي مي رسد وسپس در دبيرخانه ثبت ميگردد وتحويل اداره دارو ودرمان مي شود . ب- فرم موافقت شهرستان مربوطه بانضمام فرم امتياز بندي بايد پيوست اين تقاضا باشد. ج- اين كميسيون ماهانه در اداره كل دامپزشكي تشكيل ميگردد. مرحله 4: ابلاغ نتيجه مصوبات كميسيون كه درصورت تصويب مورد تقاضا ،‌متقاضي بايستي مراحل بعدي را انجام دهد ودرصورت عدم تصويب ، درخواست كننده مي تواند مورد تقاضا ويا محل آنرا تغيير و مجددا”‌مراحل قبلي را انجام دهد . مرحله 5 : تشكيل پرونده : جهت تشكيل پرونده مدارك ذيل مورد نياز است : 1- تكميل فرم درخواست پروانه داروخانه يا اشتغال به اموردرماني. 2-شركت در مصاحبه علمي توسط اداره آموزش دامپزشكي فارس 3- فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي. 4- فتوكپي صفحه اول شناسنامه. 5- هشت قطعه عكس 4*3 ( عكسها تمام رخ و زمينه سفيد و جديد باشند). 6- تعهد نامه محضري. فرم مربوط به تعهد نامه محضري از اداره دارو ودرمان اخذ و تكميل ودريكي از محضرهاي رسمي بصورت تعهد نامه محضري تكميل ميشود. 6-كپي سند مالكيت يا اجاره نامه محل مربوطه 7- فتوكپي طرح نيروي انساني يا معافيت از آن. 8- فتوكپي پايان خدمت يا معافيت از آن . 9- موافقت كتبي از محل خدمت شاغلين در دستگاههاي دولتي جهت اخذ پروانه اشتغال به

دسته بندي هاي مربوط به خدمت : بهداشت و درمان
هزينه هاي مربوط به خدمت :
مبلغ نام بانك كد شعبه شماره حساب نام صاحب حساب توضيحات
100000 ملي شهبه دارائي شيراز بابت تمبر خزانه بابت ابطال و الصاق تمبر بر روي پروانه
160000 ملي شعبه مركزي شيراز 94075 اداره كل دامپزشكي فارس بابت صدور پروانه و بازديد از محل
فرم هاي مربوط به خدمت :
نام فرم كد فرم توضيحات فايل
دريافت پروانه داروخانه و پروانه اشتغال به اموردرماني دامپزشكي 1 پروانه داروخانه و اشتغال به اموردرماني عبارتست از مجوزي كه به افراد داراي مدرك دكتراي حرفه اي دامپزشكي داده ميشود كه به فروش داروهاي دامي ومواد بيولوژيك دامپزشكي و يا اشتغال به اموردرماني دامپزشكي بپردازند.اين راهنما براي اطلاع رساني هرچه بيشتر به دكتران دامپزشكي كه قصد اخذ پروانه داروخانه دامپزشكي ويا پروانه اشتغال به اموردرماني دامپزشكي دارند تهيه گرديده كه طي 10 مرحله صادر ميگردد

دريافت پروانه داروخانه و پروانه اشتغال به اموردرماني دامپزشكي

پروانه داروخانه و اشتغال به اموردرماني عبارتست از مجوزي كه به افراد داراي مدرك دكتراي حرفه اي دامپزشكي داده ميشود كه به فروش داروهاي دامي ومواد بيولوژيك دامپزشكي و يا اشتغال به اموردرماني دامپزشكي بپردازند.اين راهنما براي اطلاع رساني هرچه بيشتر به دكتران دامپزشكي كه قصد اخذ پروانه داروخانه دامپزشكي ويا پروانه اشتغال به اموردرماني دامپزشكي دارند تهيه گرديده كه طي 10 مرحله صادر ميگردد :

 

مرحله 1: مراجعه به اداره دارو ، درمان وآزمايشگاههاي اداره كل دامپزشكي جهت اطلاع يافتن از نياز سنجي شبكه هاي مختلف دامپزشكي به داروخانه ومراكز اشتغال به امور درماني دامپزشكي و مشخص كردن محل احتمالي اشتغال.

 

مرحله 2 : اخذ فرم تائيديه و موافقت شبكه دامپزشكي شهرستان مربوطه از اداره دارو ،‌درمان وآزمايشگاههاي اداره كل و مراجعه به رئيس شبكه آن شهرستان و در صورت موافقت نهائي تكميل و امضاء ‌فرم امتياز بندي.

 

مرحله 3: ارائه تقاضا جهت طرح در كميسيون بخش خصوصي استان (به شرح زير):

الف- اين تقاضا با عنوان اداره كل دامپزشكي نوشته شده و به امضاء‌متقاضي مي رسد وسپس در دبيرخانه ثبت ميگردد وتحويل اداره دارو ودرمان مي شود .

ب- فرم موافقت شهرستان مربوطه بانضمام فرم امتياز بندي بايد پيوست اين تقاضا باشد.

ج- اين كميسيون ماهانه در اداره كل دامپزشكي تشكيل ميگردد.

 

مرحله 4: ابلاغ نتيجه مصوبات كميسيون كه درصورت تصويب مورد تقاضا ،‌متقاضي بايستي مراحل بعدي را انجام دهد ودرصورت عدم تصويب ، درخواست كننده مي تواند مورد تقاضا ويا محل آنرا تغيير و مجددا”‌مراحل قبلي را انجام دهد .

 

مرحله 5 : تشكيل پرونده :

جهت تشكيل پرونده مدارك ذيل مورد نياز است :

1- تكميل فرم درخواست پروانه داروخانه يا اشتغال به اموردرماني.

2-شرکت در مصاحبه علمی توسط اداره آموزش دامپزشکی فارس

3- فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي.

4- فتوكپي صفحه اول شناسنامه.

5- هشت قطعه عكس 4*3 ( عكسها تمام رخ و زمينه سفيد و جديد باشند).

6- تعهد نامه محضري.

فرم مربوط به تعهد نامه محضري از اداره دارو ودرمان اخذ و تكميل ودريكي از محضرهاي رسمي بصورت تعهد نامه محضري تكميل ميشود.

6-کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل مربوطه

7- فتوكپي طرح نيروي انساني يا معافيت از آن.

8- فتوكپي پايان خدمت يا معافيت از آن .

9- موافقت كتبي از محل خدمت شاغلين در دستگاههاي دولتي جهت اخذ پروانه اشتغال به اموردرماني نيمه وقت.

تبصره : پروانه داروخانه دامپزشكي جهت كاركنان دولت صادر نمي شود.

10- گواهي عدم دريافت فوق العاده محروميت از مطب جهت شاغلين براي صدور پروانه اشتغال به اموردرماني نيمه وقت ( تبصره بند 8 دراين مورد جاري مي باشد).

11- پرداخت مبلغ 80000 ريال در عهده بانك ملي شعبه مركزي شيراز به حساب 94075 بنام اداره كل دامپزشكي جهت بازديد كارشناسي صدور پروانه داروخانه و اشتغال به امور درماني.

12-واريز مبلغ 80000ريال در بانك ملي شعبه مركزي شيراز به حساب شماره 94075 بنام اداره كل دامپزشكي جهت صدور پروانه اشتغال به اموردرماني و واريز مبلغ 80000 ريال جهت پروانه داروخانه دامپزشكي.

13-تهیه مهر داروخانه یا مرکز درمانی

14-برگ تسويه حساب نظام دامپزشكي استان فارس.

15-فتوكپي كارت نظام دامپزشكي .

16-تنظيم فرم موافقت كميسيون استان.

17-تكميل فرم تعهد نامه عادي : شامل تعهد مبني بر عدم اشتغال در ساير مراكز واردات وارگانهاي دولتي يا خصوصي.

18- تكميل فرم تعهد نامه عادي مبني بر كسب امتياز لازم در مهلت مقرر .

19-ارائه اصل گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر جهت صدور پروانه داروخانه دامپزشكي ( معرفي نامه جهت مركز بهدشات شيراز توسط ادراه كل صادر ميگردد).

20-ارائه اصل گواهي عدم سوء پيشينه كيفري جهت صدور پروانه داروخانه دامپزشكي (‌معرفي نامه جهت نيروي انتظامي تشخيص هويت از طرف اداره كل صادر ميگردد).

21-کپی کارت ملی

 

مرحله 6:

1- تعيين محل مناسب جهت داروخانه دامپزشكي ويا دفتر اشتغال به امور درماني توسط متقاضي مصوب نموده است و هماهنگي با كارشناسي اداره كل دامپزشكي در اداره دارو ، درمان و آزمايشگاهها جهت بازديد از محل .محل هاي فوق بايستي مطابق با استاندارد قانون ومقررات سازمان دامپزشكي باشد كه كارشناسي مربوطه متقاضي را مطلع خواهد كرد.

2-پس از بازديد از محل داروخانه ويا دفتر اشتغال توسط كارشناس مربوطه فرم رفع نواقص تكيمل وبه متقاضي تحويل وايشان موظف به رفع نواقص فوق مي باشد (‌جهت داروخانه موافقت اصولي صادر ميگردد) .

3-درصورت رفع نواقص ،بازديد مجدد توسط كارشناس اداره كل دامپزشكي انجام ودر صورت تائيد مبادرت به تكميل فرم بازديد كارشناسي جهت محل هاي فوق مي نمايد.

4-همزمان متقاضي مبادرت به عقد قرارداد اجاره محضري با مالك ويا درصورت مالكيت ارائه فتوكپي سند مالكيت مي نمايد.

 

مرحله 7 :

تكميل فرم خلاصه پرونده كه توسط كارشناس اداره دارو ،‌درمان و آزمايشگاهها انجام مي گيرد.

 

مرحله 8:

1- متقاضي اخذ پروانه اشتغال به امور درماني مبادرت به چاپ نسخه سه برگي (‌در سه رنگ مختلف مطابق با استاندارد آئين نامه ماده (10)‌مي نمايد . فرم نسخه در اداره دارو ،‌درمان و آزمايشگاهها موجود است . همچنين متقاضي مهر حاوي نام ونام خانوادگي و شماره نظام دامپزشكي تهيه مي نمايد.

تبصره : متقاضي دريافت پروانه داروخانه دامپزشكي بايستي مهر مخصوص داروخانه با اخذ فرم آن از اداره دارو و درمان را تهيه نمايد.

 

مرحله 9 :

پس از انجام مراحل فوق مدارك تكميل شده بانضمام فتوكپي مدارك ذكر شده در بالا توسط متقاضي ارائه گردد .

تبصره : فرم كارشناسي وبرگ خلاصه پرونده نزد كارشناس مربوطه مي باشد.

 

مرحله 10:

1- پروانه اشتغال به اموردرماني.

2- مبلغ يكصد هزار ريال تمبر توسط متقاضي از امورمالي اداره كل دامپزشكي تهيه ودرپشت پروانه داروخانه ويا دفتر اشتغال به امور درماني الصاق وباطل ميگردد.

3- ثبت پروانه در دبيرخانه.

4- با اخذ رسيد اصل پروانه فوق تحويل متقاضي ميگردد.

5- ارسال يك نسخه پروانه صادره بانضمام خلاصه پرونده به سازمان دامپزشكي كشور.

6- ارسال يك نسخه پروانه بانضمام يك جلد پرونده متقاضي به شبكه دامپزشكي شهرستان مربوطه.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-8 5:20    آمار بازدیدکنندگان   :  10985        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

كپي برداري از اين سايت فقط با ذكر منبع بلامانع است ، كليه حقوق براي اداره كل دامپزشكي استان فارس محفوظ است

1380-1391 

  شيراز ،خيابان مشير غربي - تلفن تماس :2322987-2322459-2323097 دورنگار :2323150-2324870